Aller au contenu

Pwosè kont kriminèl yo kite vyole Yveline Adrasse ak tout manman li

Konferans pou laprès jodi 24 mas la se yon omaj pou salye yon lòt fwa ankò kouraj ak detèminasyon Madam Marie Carmelle Jules. Kouraj li demontre lè li deklare epi pran chemen lajistis pou zak kadejak 4 nan gwoup 5 bandi ak zam fè sou li ak sou pitit fi li, Yveline Adrasse. Marie Carmelle, chapo ba.

Solidarite Fanm Ayisyen SOFA, wete mouka li byen ba devan detèminasyon Marie Carmelle ki pat kite Kraponnay ak presyon detounen li sou wout lajistis. Sòti 27 fevriye 2005, dat krim kadejak kolektif la te fèt la, pou rive 22 mas 2006, jou kote 2 nan kriminèl yo jwenn santans yo. Wout la te long, kòmè.

2 mas 2005 kriminèl yo te anba kòd – 8 avril ou te reponn ansanm ak pitit fi ou devan jij yo nan pakè – depi 15 jen ou pa janm rate yon randevou nan Kabinè Enstriksyon. Menm apre ou te fin dekouvri kadav pitit fi ou matirize nan mòg lopital jeneral 18 jen, ou te kanpe djanm. Ou te pran dezisyon pou kont ou, pou al mande Jij enstriksyon an chanje dat randevou ou, letan pou regle zafè antèman Yveline Adrasse. Chimen jistis la te gen anpil soufrans, ou antere pitit ou, ou oblije fè fas kare avèk 2 nan kriminèl yo, ou rete fèm.

Nou santi pwofondè soufrans ou, pandan ou t ap tann ki mo lajistis ap di pou wou ak pou pitit fi ou. Pwosè a mache ti pa, ti pa. Sòti 8 pou rive 22 mas, se 15 jounen tansyon – Ou fè 5 vwayaj nan Palè Jistis. Chimen jistis la long, li difisil, ou reziste.

Kouraj, detèminasyon ak rezistans ou se angrè ki ede lajistis donnen bon fri.

Tribinal kriminèl la rekonèt Mackenson Joseph ak Eliphete Bèljean koupab nan vyòl kolektif ki fèt sou ou ak sou pitit fi w Iveline Adrasse. Jij Bredy Fabien pran responsablite li pou fè lalwa aplike. Santans 2 kriminèl sa yo pran, koresponn ak dimansyon zak yo fè a. Yo jwenn kondanasyon pou pase tout rès vi yo nan prizon ap fè travo fòse jan atik 281 Kòd Penal ayisyen deside sa.

Pwosè sa a ki rive bout jouk nan santans se yon premye viktwa pou :
Oumenm Marie Carmelle, pou pitit fi w Yveline Adrasse ansanm ak tout fanmi ou. Se yon viktwa tou pou fanm ak tifi ki viktim kadejak k ap chèche jistis ak pou lòt ki poko pran wout lajistis.
– Vèdik pwosè sa a se yon gran viktwa nan lit kont enpinite, òganizasyon fanm yo ak lòt sektè nan sosyete pa janm lage
– Vèdik pwosè sa a se mesaj klè pou kadejakè yo konnen y ap gen pou peye pou krim kadejak y ap fè sou fanm
– Pwosè sa a ki bout ak kondanasyon Mackenson Joseph ak Eliphete Beljean, se yon chimen ki trase pou lajis kontinye triyonfe. Se yon signal klè ki demontre gen otorite jidisyè, gen avoka, gen jij ki pran responsablite yo epi k ap fè nou reprann konsyans nan enstitisyon jidisyè a.

– Pwosè sa se yon gwo egzanp solidarite nan fason òganizasyon fanm, lòt òganizasyon Dwa Moun, divès lòt òganizasyon ak enstitisyon, te potekole pandan tout 5 jou an avèk ou.
– Pwosè sa demontre enterè divès group nan sosyete a, laprès anpatikilye te demontre nan suiv epi fè konnen kouman lajistis ap trete krim kadejak sou fanm.
– Pwosè kont kadejak sa a ki bout 22 mas 2006 la, te koumanse, lè sitwayèn ak sitwayen Matisan te pran responsablite yo pou ede lapolis arete 2 nan 5 kriminèl yo.

Kouraj, detèminasyon ak rezistans ou Marie Carmelle se yon egzanp k ap ankouraje fanm denonse vyolans n ap viktim nan sosyete a. Se yon sous ankourajman pou SOFA, pou CONPAP, pou lòt òganizasyon fanm, lòt òganizasyon Dwa Moun tankou RNDDH, pou nou kontinye batay kont enpinite, pou nou kontinye lite pou dwa fanm, dwa moun anjeneral respekte – Pou Roosevelt Andre, alyas Ti Roudi – Jean Marie Louis alyas Kolibri – Tifrè ainsi connu jwenn pèn yo merite devan lajistis.

Kondanasyon Mackenson Joseph ak Eliphete Bèljan pou krim kadejak kolektif se yon gwo viktwa pou sosyete a. ki malad ki swaf jistis.


N ap Rete Mobilize Pou n Kwape Vyolans sou Fanm
Sitwayèn, Sitwayen, Leta kontinye pran responsablite nou

Pòtoprens, 24 mas 2006

Pou Solidarite Fanm Ayisyen,SOFA


Olga Benoit

Responsab Aks :

Lit kont vyolans sou Fanm

[[Kondanasyon 2 kadejakè – yon premye viktwa nan lagè kont enpinite

Konferans pou lapres : Marie Carmelle Jules – SOFA- CONAP -RNDDH / 24 MAS 2006]]