Aller au contenu

Seminè-fòmasyon pou Jounalis Sou Oganizasyon Mondyal Komès (OMC)

Sekretarya Egzekitif Platfòm Ayisyen kap Plede pou yon Devlòpman Altènatif (PAPDA) voye yon gwo kout chapo pou nou tout epi lap pwofite okazyon an pou li envite nou patisipe nan yon Seminè fòmasyon lap òganize pou tout jounalis, tout medya jou kap jedi 8 desanm 2005 lan soti 9vè nan maten pou rive 2zè nan lapremidi nan lokal Sant Ayisyen pou Laprès ki chita sou Wout Boudon an.


Soti 13 pou rive 18 desanm kap vini an, nan Hong Kong (peyi Lachin) OMC pral òganize 6zyèm reyinyon Minis Komès tout peyi ki manm li yo ; yon reyinyon ki pral chita sou negosyasyon ki te koumanse depi nan lane 2000 sou sa yo rele « Cycle de Doha ». Se yon reyinyon ki enpòtan anpil pou avni ekonomi tout peyi pòv yo paske se ladann yo pral diskite epi negosye yon seri domèn ki kle pou peyi sa yo tankou Agrikilti (tankou bourad pou pwodiktè peyizan) ak mache pou lòt pwodui ki pa soti nan Agrikilti.

Poutan, jouk kounye a, nou wè pa gen enfòmasyon ki sikile ditou nan peyi a sou kesyon sa yo ni sou enpòtans yo pou Ayiti, epi tou moun preske pa konnen kouman enstitisyon entènasyonal yo tankou OMC fonksyone.

Se nan sans sa a, PAPDA ap òganize seminè a pou bay laprès la ak tout lòt medya yo yon seri enfòmasyon sou ki objektif ak enpòtans negosyasyon sa yo, ki jan zouti entènasyonal yo fonksyone, sa ki kapab, nap espere sa, bay tout patisipan yo kapasite pou yo analize, gade ak li yon lòt jan tout atik, depèch ki pral vin jwenn yo anvan, pandan oubyen apre reyinyon OMC sa a epi pou bay popilasyon an bon jan enfòmasyon.

TEM :
AYITI AK OMC : ANN ANALIZE ANSANM KOUMAN NEGOSYASYON YO AP VANSE NAN KAD 6zyèm REYINYON MINIS KOMES YO (13 – 18 DESANM 2005)

PWOGRAM

8è30 nan maten: Enskripsyon patisipan yo

9vè – 9vè10:

Kèk ti mo pou louvri seyans travay la

Ricot JEAN PIERRE, PAPDA

9vè10 – 9vè45:

OMC : Istwa, Misyon, zouti fonksyonman li

Camille CHALMERS, PAPDA

Komantè ak Kesyon

9vè45 – 10zè: Yon ti goute

10zè – 11zè30:

Wonn Doha a (Cycle de Doha) : ki sa ki gen ladann, objektif, Negosyasyon yo ak Gwoup enterè ki fòme yo

Negosyasyon yo bloke : ki sa ki eksplike blokaj la (Dosye ki cho yo ak tout divèjans ant gwoup enterè yo) ?- Ki pèspektiv ak ki pozisyon Ayiti nan tout negosyasyon sa yo ?

Allen Henry, Konsiltan

Kòmantè ak Kesyon

11zè30 – 1è apremidi:

Ki enpòtans negosyasyon sa yo pou peyi pòv yo ? Ki altènativ ak batay kap mennen nan lemonn ?

Camille CHALMERS, PAPDA

Komantè ak kesyon

13H00 – 13H30: Ki jan nou kap asire swivi aktivite sa a

Yon ti mo pou fèmen

13H30 Lamanjay

Seminè sa a rantre nan kad Pwogram kap Plede pou yon lòt kalte Entegrasyon (Entegrasyon Altènativ) epi nan objektif pou make 10 lane depi PAPDA egziste (7 novanm 1995 – 7 novanm 2005) nan yon sousi pou nou diskite epi boukante enfòmasyon ki kapab pèmèt louvri yon deba ak tout sektè nan peyi a sou ki altènativ nou dwe chache jounen jodia epi ki pi bon zouti nou dwe genyen pou nou rive batay tout bon vre kont lamizè, grangou ak esklizyon.

Sekretarya Egzekitif PAPDA tap kontan anpil, Mesye, Dam, si nou ta konfime patisipasyon nou nan seminè a pou pita jou kap 2 desanm 2005 lan epi li wete chapo l byen ba pou li salye nou.

Si nou ta bezwen plis enfòmasyon ak pou konfime patisipasyon ou, tanpri rele oubyen ekri M. Ricot JEAN PIERRE nan biwo PAPDA a nan referans sa yo :

Telefòn : 445-5076 (GSM) / 423-5076 / 244-4727 / 244-3932 / 210-0353

Kourye elektwonik : ricot.jeanpierre@papda.org ou jeanpierreri@yahoo.fr