PAPDA

Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif

   


Home - Souveraineté alimentaire

Fòk nou pwodwi plis Manje pou Ayiti ka Viv ak Diyite nan lane 2009 la

Posté le 6 janvier 2009 par PAPDA

Mesaj Asosiyasyon Nasyonal Agwoprofesyonèl Ayisyen (ANDAH)

Ayiti anvi viv. Nan 4 kwen peyi a timoun, granmoun ap bat pou jwenn wout diyite. Men lavi a pa fasil. Nou ka travay, nou ka pwodwi men anpil fwa nou pa ka rekolte. An verite, lane 2008 la pat fasil. Men pou lane 2009 la nou dwe tanmen trase, byen bonè, chimen pou yon peyi tou nèf.


Mesaj Asosiyasyon Nasyonal Agwoprofesyonèl Ayisyen (ANDAH)

Pòtoprens 3 janvye 2009

Ayiti anvi viv. Nan 4 kwen peyi a timoun, granmoun ap bat pou jwenn wout diyite. Men lavi a pa fasil. Nou ka travay, nou ka pwodwi men anpil fwa nou pa ka rekolte. An verite, lane 2008 la pat fasil. Men pou lane 2009 la nou dwe tanmen trase, byen bonè, chimen pou yon peyi tou nèf.

Li twò ta, nou pa ka Pèdi Lespwa, sitiyasyon an twò grav pou nou kwè menm pandan yon segond sèlman nou pap reyisi. Nou dwe jwenn solisyon kòrèk ki pa marye ak blòf oswa fo pwomès. Nou dwe chita ansanm, brase lide ansanm, nan respè ak tolerans, pou n refè eskanp figi peyi nou etan n ap konte sou fòs kouray pa nou pou n fè sa.

Se yon devwa istorik jenerasyon pa nou an genyen. Nou pa gen dwa kite yon Pèp ki limen flanbo Libète pou limanite ap rantre pi fon chak jou nan labou imilyasyon, nan soufrans grangou asid batri. Depi twò lontan nou te nan dòmi, nou te zonbi. Nou kite yon pil komedyen malveyan ap betize ak lavni peyi nou tankou ti moun k ap jwe ak tè.

Pou lane 2009 la fòk nou tout goute sèl pou nou travay sou yon baz ki ka bay rezilta k ap dire nan sans enterè tout kominote a. Si nou tout ansanm, Ayisyen, Ayisyèn konsekan, nou kenbe dizon sa a, pou lane 2009 la, Palmis Libète a ap tanmen rekanpe nan Diyite Lendepandans nou.

Se rèv sa a Asosiyasyon Nasyonal Agwoprofesyonèl Ayiyen an (ANDAH) fè pou tout Nasyon an pou lane 2009 la. Pwoblèm grangou se pwoblèm nou tout deske Dwa pou Manje, se yon Dwa pou tout sitwayen ak tout sitwayèn. Kidonk pwoblèm pwodiksyon Manje nan peyi d Ayiti se yon pwoblèm ki dwe ap brase bil tout sitwayen ak sitwayèn. Pwoblèm Anviwònman nou ki ap fin depafini nèt epi ki marande ak pwoblèm Manje, epi ak kijan gran majorite Ayisyen ak Ayisyèn yo ap viv jounen jodia nan malsite, se yon gwo pwoblèm nou tout sitwayen, sitwayèn konsekan dwe jwenn solisyon pou li nan lane 2009 la.

Men sa ki pi enpòtan, fòk tout solisyon nou jwenn ansanm yo tounen, ak fòs Volonte nou epi nan bon jan òganizasyon, Aksyon konsekan ki ap tanmen pote kèk Rezilta klè. Gen moun ki di peyi a pa manke solisyon nan bouch oswa sou papye men se Angajman konsekan nan Aksyon tout bon ki manke. Sa se Verite. Apre anpil anpil lane fo pwomès ak koze demagoji tèt anba pou antere peyi a, anpil nan nou dekouraje epi pa wè klè. Se Rezilta klè, se Aksyon Djanm nan nivo chak bitasyon, chak katye ki ap vin mete plis gaz nan motè mobilizasyon jeneral pou tabli yon lòt Vizyon pou 2009. Vizyon yon Ayiti tou nèf.

Se Rèv sa a ki dwe tounen Aksyon òganize pou yon Chanjman tout bon Lakay nan lane 2009 ki pou fè frè ak sè nou pa viktim imilyasyon tout kalite ak kay boule kay vwazen. Pou nou pa estomake lè nou wè foto yon bèl ti moun ki ap janbe yon ma labou kote kochon ap gagote nan palmares UNICEF, fòk nou pa kontinye kenbe yon politik je wè bouch pe devan sitiyasyon majorite popilasyon Ayiti a, ki jounen jodia sètoblije kontinye viv nan labou ak fatra etan li nan yon mizè dènye degre.

Pifò sitwayen ak sitwayèn peyi d Ayiti toujou ap sibi yon grangou kloròks asid batri chak jou ki jou etan tout kalite gwo zotobre ap mennen yon politik gaspiyay ti kal resous nou genyen pou kounyea nan peyi a. Resous sa yo ta dwe osèvis byennèt gwo majorite popilasyon an men malerezman, malgre tout bèl pwomès se pa janm sa ki rive fèt.

An nou egzije pou nan lane 2009 la, Leta Ayisyen dekrete yon anbago sou zafè kòmande gwo Tèt Bèf nan peyi a, yon mannyè pou gen plis lajan pou peye pwofesè lekòl, teknisyen ak ajan agrikòl, oksilyè ak enfimyè epi pou fatra ka ranmase. Popilasyon peyi d Ayiti gen dwa pou li jwenn tout sèvis de baz li bezwen, nan nivo chak bitasyon, nan nivo chak katye.

Ann batay pou nou rive fè yon Refòm Agrè tout bon reyalize nan peyi d Ayiti. Yon Refòm Agrè ki ap reyalize nan kad yon vizyon pou asire Dwa Granmoun Peyi a nan Lamanjay, pou bay popilasyon k ap viv nan zòn ki pi lwen yo tout sèvis yo bezwen epi pèmèt nou jere teritwa nou an pi byen.

Nou bouke ap achte manje sou fatra oswa ap wè pil fatra menm devan moniman kote yo di Desalin ap repoze a, devan « Autel de la Patrie a ». Sitwayen, sitwayèn konsekan peyi d Ayiti, espesyalman sa ki te gen chans fè 2 jou sou ban lekòl ak Inivèsite, sonje nou gen yon responsabilite istorik pou nou pran. An nou sispann plenyen pou nou pran Responsabilite nou sou yon baz òganize malgre limit nou chak genyen.

Sonje premye priyorite tout Nasyon an pou lane 2009 la dwe Ogmante tout bon Pwodiksyon Manje nan Peyi a. Fòk Bidjè ki pral vote a bay posibilite pou gwo majorite pwodiktè agrikòl yo jwenn yon kredi dirèk ki byen òganize k ap pèmèt yo prepare jaden yo nan gran sezon plantasyon ki pral tanmen nan mwa fevriye/ mas 2009 la.Si sa pa fèt, gen yon gwo gwo sezon GRANGOU ki anonse pou plis pase 3 milyon Ayisyen ak Ayisyèn nan tan k ap vini yo. Dwe gen yon plan Aksyon Nasyonal ki byen klè pou BARE GRANGOU nan peyi d Ayiti pou lane 2009 la. Tout jefò ki posib dwe fèt pou frè nou ak sè nou sispann mouri grangou nan peyi a. Men sonje tou, akote resous djanm ki pou ale pou kore pwodiktè agrikòl yo, li lè li tan pou gen yon Gwo Koukouwouj ki fèt kont tout fòm gaspiyay ak depans granpanpan ki pa itil.

Ayiti anvi viv. Nan 4 kwen peyi a timoun, granmoun ap bat pou jwenn wout diyite. An nou Rasanble lide nou ak fòs Konviksyon nou pou, nan lane 2009, nou tanmen wè yon peyi tou nèf k ap boujonnen, yon Ayiti kote tout moun se moun.Yon Ayiti kote tout Ayisyen ak tout Ayisyèn ap gen dwa manje, travay, aprann epi viv nan Diyite, Kè Kontan ak Kè Poze.

Se mesaj sa a, Komite Egzekitif Asosiyasyon Nasyonal Agwoprofesyonèl Ayisyen (ANDAH) voye pou tout sitwayen ak sitwayèn peyi d Ayiti nan okazyon kòmansman lane 2009 la ki dwe yon lane kote n ap trase ansanm yon Chimen tou nèf ki ap pèmèt Nasyon an vanse sou wout Diyite ak Pwogrè.

Pou Komite a : Stephen William PHELPS, Joseph DELLIEN ak Franck ST-JEAN 

Fowóm Óganizasyon Peyizan yo sóti 3 pou rive 5 avril 2014 nan Dofouno Ti Rivyè Latibonit.

Posté le 24 mars 2014 par Franck Saint Jean

Reconocen trabajo de Cuba en la lucha contra el hambre

Posté le 13 mars 2014 par PAPDA

Alerte à la déstructuration du marché du riz dans l’Artibonite

Posté le 10 mars 2014 par Camille Chalmers

L’exploitation étrangère est la cause des difficultés de Haïti selon la Brigade Dessalines

Posté le 16 janvier 2012 par

Comprendre le tremblement de terre pour mieux se protéger

Posté le 26 novembre 2010 par

Les paysans haïtiens veulent en finir avec le néolibéralisme

Posté le 23 septembre 2010 par PAPDA

Mobilisation contre le don mortel de Monsanto au Ministère de l’agriculture Haïtien

Posté le 2 juin 2010 par Ceco

Commentaires et recommandations sur le Programme Spécial d’Urgence et d’Appui à la Production Alimentaire

Posté le 26 mars 2010 par Franck Saint Jean

“Feeding Dependency, Starving Democracy” Revisited

Posté le 23 mars 2010 par PAPDA

A Future for Agriculture, A Future for Haiti

Posté le 6 mars 2010 par PAPDA

 

Démysthifier les Institutions de micro-finance

Posté le 8 septembre 2014

Mouvman patriyotik demokratik popilè (MPDP) yon nouvo zouti politik

Posté le 8 septembre 2014

Le gouvernement livre au capital impérialiste 83 % des ressources pétrolières appartenant au peuple mexicain

Posté le 5 septembre 2014

Courriers d’Haïti... Incendies et vases communiquants 22 août 2014

Posté le 28 août 2014

American Curios (La Jornada)

Posté le 26 août 2014

PROGRAMME ETASUNIEN DE DESTABILISATION CONTRE LES MEDECINS CUBAINS

Posté le 25 août 2014

Cuba, un modèle selon l’Organisation mondiale de la santé

Posté le 7 août 2014

IN DEFENSE OF PALESTINE

Posté le 7 août 2014

EN DEFENSA DE PALESTINA

Posté le 7 août 2014

Comment l’aide au développement se privatise au profit des grandes multinationales

Posté le 21 juillet 2014

 
 

Tous droits réservés © PAPDA 2005

URL ancien site (archives): www.rehred-haiti.net/membres/papda/ancien

Site réalisé par la PAPDA

Utilisation de SPIP, logiciel libre distribué sous license GPL

Hébergement chez Alternatives Canada


Enhance your browsing experience: Get Firefox